Where in Marathi > Where Marathi Meaning

तर आज आपण. एका शब्दकोष बद्दल बोलणार आहोत इंग्लिशचे ते मराठी या भाषा मध्ये तर आज आपण एक मराठी शब्दा चा अर्थ तुमाला सांगणार आहे Where in Marathi तर आम्ही तुमाला या शब्दा चा अर्थ खाली सांगूच।

Where Meaning in Marathi

Where- कुठे (ठिकाण, जागा, प्लेस etc)

तर Where या शब्द चा Meaning Marathi मधे ठिकाण असा होतो। कीव कुठाली ही जागा आस याचा अर्थ होतो मराठी मधे ।

तर आपणास आम्ही काही उद्धरण देऊन याचा संनधरब समजाउन सांगूच ते तुमाला खालील प्रमाने। तर अपनाला समजले आसान Where in Marathi चा अर्थ।

उदाहरण-

Where are you going Friend – कुठे चाललास मित्रा

where is your mother – तुझी आई कुठे आहे

where are you going – कुठे जात आहे।

where is my pen – मजा पेन कुठे आहे।

where my litile sister – माजी छोटी बहिन कुठे आहे।

where was my brand new car- माझी एकदम नवीन कार कुठे होती

हे ही वाचा

Who is The King of IPL > ipl का किंग कोण है।

तर मित्रा नो तुमाला समजल असंनच की Where in Marathi > Where Marathi Meaning चा अर्थ व त्या ची काही आम्ही दिलेली उधारने तर आपण असाच एक न्यू पोस्ट मधी भेटू काही इंटरेस्टिंग टॉपिक सोबत. जर अपनला कोणतय टॉपिक चई माहिती हवी असंन तर अमाला कमेन्ट दवरे जरूर जरूर बता देना।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.